facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

468.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

93.600đ

936.000

842.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

210.600đ

1.404.000

1.193.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

374.400đ

1.872.000

1.497.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

585.000đ

2.340.000

1.755.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

702.000đ

2.808.000

2.106.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

819.000đ

3.276.000

2.457.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

936.000đ

3.744.000

2.808.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ