facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

588.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

117.600đ

1.176.000

1.058.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

264.600đ

1.764.000

1.499.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

470.400đ

2.352.000

1.881.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

735.000đ

2.940.000

2.205.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

882.000đ

3.528.000

2.646.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

1.029.000đ

4.116.000

3.087.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

1.176.000đ

4.704.000

3.528.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ