facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

948.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

189.600đ

1.896.000

1.706.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

426.600đ

2.844.000

2.417.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

758.400đ

3.792.000

3.033.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.185.000đ

4.740.000

3.555.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.422.000đ

5.688.000

4.266.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

1.659.000đ

6.636.000

4.977.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

1.896.000đ

7.584.000

5.688.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ