facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

828.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

165.600đ

1.656.000

1.490.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

372.600đ

2.484.000

2.111.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

662.400đ

3.312.000

2.649.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.035.000đ

4.140.000

3.105.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.242.000đ

4.968.000

3.726.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

1.449.000đ

5.796.000

4.347.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

1.656.000đ

6.624.000

4.968.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ