facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.188.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

237.600đ

2.376.000

2.138.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

534.600đ

3.564.000

3.029.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

950.400đ

4.752.000

3.801.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.485.000đ

5.940.000

4.455.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.782.000đ

7.128.000

5.346.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

2.079.000đ

8.316.000

6.237.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

2.376.000đ

9.504.000

7.128.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ