facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.068.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

213.600đ

2.136.000

1.922.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

480.600đ

3.204.000

2.723.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

854.400đ

4.272.000

3.417.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.335.000đ

5.340.000

4.005.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.602.000đ

6.408.000

4.806.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

1.869.000đ

7.476.000

5.607.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

2.136.000đ

8.544.000

6.408.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ