facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.068.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

213.600đ

2.136.000 đ

1.922.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

480.600đ

3.204.000 đ

2.723.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.335.000đ

5.340.000 đ

4.005.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
408.000  đ