facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.308.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

261.600đ

2.616.000

2.354.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

588.600đ

3.924.000

3.335.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

1.046.400đ

5.232.000

4.185.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

1.635.000đ

6.540.000

4.905.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

1.962.000đ

7.848.000

5.886.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

2.289.000đ

9.156.000

6.867.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

2.616.000đ

10.464.000

7.848.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ