facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.668.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

333.600đ

3.336.000

3.002.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

750.600đ

5.004.000

4.253.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

1.334.400đ

6.672.000

5.337.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.085.000đ

8.340.000

6.255.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

2.502.000đ

10.008.000

7.506.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

2.919.000đ

11.676.000

8.757.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

3.336.000đ

13.344.000

10.008.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ