facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.788.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

357.600đ

3.576.000

3.218.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

804.600đ

5.364.000

4.559.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

1.430.400đ

7.152.000

5.721.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.235.000đ

8.940.000

6.705.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

2.682.000đ

10.728.000

8.046.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

3.129.000đ

12.516.000

9.387.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

3.576.000đ

14.304.000

10.728.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ