facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

1.908.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

381.600đ

3.816.000

3.434.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

858.600đ

5.724.000

4.865.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

1.526.400đ

7.632.000

6.105.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

2.385.000đ

9.540.000

7.155.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

2.862.000đ

11.448.000

8.586.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

3.339.000đ

13.356.000

10.017.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

3.816.000đ

15.264.000

11.448.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ