facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.748.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

549.600đ

5.496.000

4.946.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.236.600đ

8.244.000

7.007.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

2.198.400đ

10.992.000

8.793.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.435.000đ

13.740.000

10.305.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

4.122.000đ

16.488.000

12.366.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

4.809.000đ

19.236.000

14.427.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

5.496.000đ

21.984.000

16.488.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ