facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.748.000 đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

549.600đ

5.496.000 đ

4.946.400 đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.236.600đ

8.244.000 đ

7.007.400 đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.435.000đ

13.740.000 đ

10.305.000 đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ
0 đ
408.000  đ