facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.988.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

597.600đ

5.976.000

5.378.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.344.600đ

8.964.000

7.619.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

2.390.400đ

11.952.000

9.561.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.735.000đ

14.940.000

11.205.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

4.482.000đ

17.928.000

13.446.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

5.229.000đ

20.916.000

15.687.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

5.976.000đ

23.904.000

17.928.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ