facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

2.868.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

573.600đ

5.736.000

5.162.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

1.290.600đ

8.604.000

7.313.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

2.294.400đ

11.472.000

9.177.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

3.585.000đ

14.340.000

10.755.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

4.302.000đ

17.208.000

12.906.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

5.019.000đ

20.076.000

15.057.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

5.736.000đ

22.944.000

17.208.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ