facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.788.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

957.600đ

9.576.000

8.618.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.154.600đ

14.364.000

12.209.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

3.830.400đ

19.152.000

15.321.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

5.985.000đ

23.940.000

17.955.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

7.182.000đ

28.728.000

21.546.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

8.379.000đ

33.516.000

25.137.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

9.576.000đ

38.304.000

28.728.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ