facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

4.908.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

981.600đ

9.816.000

8.834.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.208.600đ

14.724.000

12.515.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

3.926.400đ

19.632.000

15.705.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.135.000đ

24.540.000

18.405.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

7.362.000đ

29.448.000

22.086.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

8.589.000đ

34.356.000

25.767.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

9.816.000đ

39.264.000

29.448.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ