facebook com
Chọn thời hạn đăng ký để tiết kiệm hơn
Chọn thời hạn đăng ký càng lâu, tiết kiệm càng nhiều
Đăng ký 1 năm

Tiết kiệm

0đ

5.028.000đ

Đăng ký 2 năm

Tiết kiệm

1.005.600đ

10.056.000

9.050.400đ

Đăng ký 3 năm

Tiết kiệm

2.262.600đ

15.084.000

12.821.400đ

Đăng ký 4 năm

Tiết kiệm

4.022.400đ

20.112.000

16.089.600đ

Đăng ký 5 năm

Tiết kiệm

6.285.000đ

25.140.000

18.855.000đ

Đăng ký 6 năm

Tiết kiệm

7.542.000đ

30.168.000

22.626.000đ

Đăng ký 7 năm

Tiết kiệm

8.799.000đ

35.196.000

26.397.000đ

Đăng ký 8 năm

Tiết kiệm

10.056.000đ

40.224.000

30.168.000đ

225.000 đ
18.900 đ
27.000 đ