facebook com
KIỂM TRA TÊN MIỀN MỚI
Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn
DANH MỤC TÊN MIỀN
 • Tất cả
 • Bản sắc và lối sống
 • Địa lý
 • Nhiều người quan tâm
 • Vui chơi và giải trí
 • Doanh nghiệp
 • Thương mại
 • Giáo dục
 • Thực phẩm & nước uống
 • Chung
 • Quốc gia
 • Sức khỏe
 • Truyền thông
 • Tiền & tài chính
 • Bất động sản
 • Thể thao
 • Công nghệ
 • Chuyên nghiệp
 • Chính phủ
 • Công nghiệp
HÃY KHÁM PHÁ CÁC PHẦN MỞ RỘNG TÊN MIỀN MỚI
Tên miền
Phí duy trì/ năm
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
828.000
VNĐ
2.608.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
2.486.000
VNĐ
667.000
VNĐ
312.000
VNĐ
350.000
VNĐ
667.000
VNĐ
828.000
VNĐ
667.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
.auto
77.248.000
VNĐ
506.000
VNĐ
25.760.000
VNĐ
1.921.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.198.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.277.000
VNĐ
380.000
VNĐ
344.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.932.000
VNĐ
1.938.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
667.000
VNĐ
634.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.921.000
VNĐ
667.000
VNĐ
828.000
VNĐ
.ca
578.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.car
77.248.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.cars
77.248.000
VNĐ
184.000
VNĐ
667.000
VNĐ
3.210.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.cc
280.000
VNĐ
441.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
240.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
609.000
VNĐ
282.000
VNĐ
840.000
VNĐ
723.000
VNĐ
260.000
VNĐ
380.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.472.000
VNĐ
985.000
VNĐ
840.000
VNĐ
667.000
VNĐ
184.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
658.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
828.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
3.210.000
VNĐ
344.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
980.000
VNĐ
667.000
VNĐ
506.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
989.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.democrat
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
828.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
506.000
VNĐ
840.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.eu
290.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
.family
506.000
VNĐ
1.633.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.511.000
VNĐ
2.010.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
260.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.fr
308.000
VNĐ
.fun
506.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
280.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
9.674.000
VNĐ
840.000
VNĐ
.games
409.000
VNĐ
667.000
VNĐ
260.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
2.138.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
667.000
VNĐ
444.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.514.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
658.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.486.000
VNĐ
9.674.000
VNĐ
667.000
VNĐ
840.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.in
500.000
VNĐ
260.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.006.000
VNĐ
441.000
VNĐ
25.760.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
620.000
VNĐ
.jp
2.460.000
VNĐ
9.674.000
VNĐ
667.000
VNĐ
373.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
828.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.938.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.live
506.000
VNĐ
344.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
1.514.000
VNĐ
.lotto
59.860.000
VNĐ
667.000
VNĐ
380.000
VNĐ
15.000.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.me
650.000
VNĐ
380.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
344.000
VNĐ
828.000
VNĐ
409.000
VNĐ
483.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
989.000
VNĐ
6.463.000
VNĐ
407.000
VNĐ
289.000
VNĐ
667.000
VNĐ
260.000
VNĐ
360.000
VNĐ
441.000
VNĐ
506.000
VNĐ
409.000
VNĐ
989.000
VNĐ
407.000
VNĐ
280.000
VNĐ
441.000
VNĐ
789.000
VNĐ
989.000
VNĐ
260.000
VNĐ
380.000
VNĐ
2.125.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
658.000
VNĐ
248.000
VNĐ
634.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.938.000
VNĐ
2.608.000
VNĐ
1.921.000
VNĐ
409.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
3.234.000
VNĐ
64.423.000
VNĐ
.pub
667.000
VNĐ
658.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
1.955.000
VNĐ
344.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
373.000
VNĐ
.reise
2.148.000
VNĐ
441.000
VNĐ
32.223.000
VNĐ
1.472.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
775.000
VNĐ
945.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
344.000
VNĐ
506.000
VNĐ
62.999.000
VNĐ
409.000
VNĐ
.rocks
280.000
VNĐ
667.000
VNĐ
407.000
VNĐ
.sale
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
667.000
VNĐ
441.000
VNĐ
64.423.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.608.000
VNĐ
819.000
VNĐ
.sg
985.000
VNĐ
441.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
960.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
219.000
VNĐ
1.269.000
VNĐ
.studio
506.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.stream
344.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.sydney
1.932.000
VNĐ
441.000
VNĐ
980.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.150.000
VNĐ
441.000
VNĐ
312.000
VNĐ
.tennis
1.085.000
VNĐ
11.293.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
441.000
VNĐ
2.148.000
VNĐ
441.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.tv
827.000
VNĐ
.tw
980.000
VNĐ
.theater
1.085.000
VNĐ
16.123.000
VNĐ
344.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.599.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
500.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
.video
506.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
345.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.125.000
VNĐ
2.125.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
667.000
VNĐ
344.000
VNĐ
469.000
VNĐ
667.000
VNĐ
634.000
VNĐ
344.000
VNĐ
1.085.000
VNĐ
184.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ
.ws
676.000
VNĐ
667.000
VNĐ
2.340.000
VNĐ
280.000
VNĐ
667.000
VNĐ
667.000
VNĐ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.