facebook com

KIỂM TRA TÊN MIỀN MỚI

Đăng ký tên miền ngay từ bây giờ để bảo vệ thương hiệu của bạn
DANH MỤC TÊN MIỀN
 • Tất cả
 • kinh doanh
 • Việt Nam
 • cửa hàng
 • online
 • giáo dục
 • chung
 • nghề nghiệp
 • truyền thông
 • trực tuyến
 • địa lý
 • vùng miền
 • du lịch
 • giải trí
 • nghệ thuật
 • y tế
HÃY KHÁM PHÁ CÁC PHẦN MỞ RỘNG TÊN MIỀN MỚI
Tên miền
Phí duy trì/ năm
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
839.000
VNĐ
2.646.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
2.058.000
VNĐ
676.000
VNĐ
319.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
839.000
VNĐ
676.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
65.347.000
VNĐ
519.000
VNĐ
22.070.000
VNĐ
1.656.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.130.000
VNĐ
789.000
VNĐ
2.309.000
VNĐ
708.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
2.058.000
VNĐ
2.136.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
676.000
VNĐ
708.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.894.000
VNĐ
676.000
VNĐ
839.000
VNĐ
.ca
578.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
.car
65.347.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
65.347.000
VNĐ
189.000
VNĐ
676.000
VNĐ
3.256.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.cc
289.000
VNĐ
447.000
VNĐ
2.309.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
251.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
619.000
VNĐ
289.000
VNĐ
888.000
VNĐ
777.000
VNĐ
260.000
VNĐ
380.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.493.000
VNĐ
1.045.000
VNĐ
888.000
VNĐ
676.000
VNĐ
189.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
839.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
3.256.000
VNĐ
349.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
676.000
VNĐ
519.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
839.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
519.000
VNĐ
888.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.eu
298.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
.family
519.000
VNĐ
1.656.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
9.850.000
VNĐ
2.547.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
260.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.fr
310.000
VNĐ
519.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
289.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
9.821.000
VNĐ
888.000
VNĐ
.games
415.000
VNĐ
676.000
VNĐ
260.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
2.168.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
676.000
VNĐ
458.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.514.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.146.000
VNĐ
9.821.000
VNĐ
676.000
VNĐ
888.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.in
326.000
VNĐ
260.000
VNĐ
676.000
VNĐ
643.000
VNĐ
447.000
VNĐ
22.070.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
9.821.000
VNĐ
676.000
VNĐ
708.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
839.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.966.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
519.000
VNĐ
349.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
1.437.000
VNĐ
60.719.000
VNĐ
676.000
VNĐ
380.000
VNĐ
15.351.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.me
653.000
VNĐ
380.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
349.000
VNĐ
839.000
VNĐ
415.000
VNĐ
522.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
6.555.000
VNĐ
326.000
VNĐ
298.000
VNĐ
741.000
VNĐ
260.000
VNĐ
380.000
VNĐ
447.000
VNĐ
519.000
VNĐ
415.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
457.000
VNĐ
380.000
VNĐ
490.000
VNĐ
800.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
260.000
VNĐ
380.000
VNĐ
2.155.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
251.000
VNĐ
708.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
380.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.136.000
VNĐ
2.646.000
VNĐ
1.626.000
VNĐ
444.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
3.289.000
VNĐ
65.347.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
1.983.000
VNĐ
349.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
708.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
447.000
VNĐ
32.685.000
VNĐ
1.493.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
839.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
349.000
VNĐ
519.000
VNĐ
66.957.000
VNĐ
415.000
VNĐ
289.000
VNĐ
676.000
VNĐ
457.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
447.000
VNĐ
65.347.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.646.000
VNĐ
839.000
VNĐ
.sg
1.045.000
VNĐ
523.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
809.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
519.000
VNĐ
1.329.000
VNĐ
519.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.959.000
VNĐ
447.000
VNĐ
1.003.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.166.000
VNĐ
447.000
VNĐ
319.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
11.455.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
447.000
VNĐ
2.179.000
VNĐ
447.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.tv
839.000
VNĐ
.tw
1.045.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
16.354.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.636.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
500.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
519.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
349.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.155.000
VNĐ
2.155.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
676.000
VNĐ
349.000
VNĐ
519.000
VNĐ
676.000
VNĐ
643.000
VNĐ
349.000
VNĐ
1.101.000
VNĐ
189.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ
.ws
686.000
VNĐ
676.000
VNĐ
2.972.000
VNĐ
289.000
VNĐ
676.000
VNĐ
676.000
VNĐ

An toàn - tiện lợi - nhanh chóng

Nhà đăng ký
Tên miền .vn

Mắt Bão chính thức trở thành Nhà đăng ký tên miền cấp cao .VN vào năm 2005.

Nhà đăng ký
Tên miền quốc tế

Mắt Bão chính thức trở thành Registrar cung cấp tên miền quốc tế trực thuộc ICANN hoạt động tại Việt Nam từ 2012.

Tài khoản
Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí
24/7/365

Bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi 24/7. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm.

Quản lý DNS
Dễ dàng

Quản lý bản ghi DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí
Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn bằng cách tạo thêm các tên miền phụ.