facebook com

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Mắt Bão (sau đây gọi tắt là “Mắt Bão” hoặc “chúng tôi”). Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi đăng ký, sử dụng các Dịch vụ tại Mắt Bão bởi nó chứa các quy định liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại Mắt Bão.

Website và những Dịch vụ được đăng tải trên website www.matbao.net đều thuộc sở hữu của Mắt Bão. Việc bạn sử dụng website và các dịch vụ này đồng nghĩa việc bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa Thuận về Sử Dụng Dịch Vụ này (sau đây được gọi tắt là “MBT”).

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền điều chỉnh, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản MBT mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng tải công khai trên website của chúng tôi.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và/hoặc sử dụng Dịch Vụ của Mắt Bão sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các điều khoản của MBT đã được cập nhật. Bạn nên thường xuyên xem MBT mỗi khi truy cập website và có thể xem bản MBT mới nhất vào bất cứ thời điểm nào tại: https://www.matbao.net/thong-tin/thoa-thuan-su-dung.html

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản MBT mâu thuẫn với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các điều khoản còn lại của MBT vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 1: Giải thích từ ngữ

“Khóa” là một chuỗi các số nhị phân (0 và 1) dùng trong các hệ thống mật mã.

“Khóa bí mật” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số.

“Khóa công khai” là một khóa trong cặp khóa thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.

“Ký số” là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.

“Chữ ký số” là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

a) Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

b) Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

“Chứng thư số” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

“Chứng thư số có hiệu lực” là chứng thư số chưa hết hạn, không bị tạm dừng hoặc bị thu hồi.

“Chứng thư số công cộng” là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp.

“Chứng thư số nước ngoài” là chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp.

“Thuê bao” là cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số, chấp nhận chứng thư số và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số được cấp đó.

“Người ký” là thuê bao dùng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.

“Người nhận” là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký, sử dụng chứng thư số của người ký đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được.

Ứng dụng sử dụng chữ ký số” là các ứng dụng công nghệ thông tin cho phép tích hợp và sử dụng chữ ký số để xác thực.

“Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số” là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

“Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng” là tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng. Hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng là hoạt động kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

“Chứng thư số tổ chức” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

“Chứng thư số cá nhân” là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cá nhân, từ đó xác nhận cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

“Khóa bí mật tổ chức” là khóa bí mật tương ứng với chứng thư số tổ chức.

“Khóa bí mật cá nhân” là khóa bí mật tương ứng với chứng thư số cá nhân.

“Phần mềm ký số” là chương trình phần mềm độc lập hoặc một thành phần (module) phần mềm hoặc giải pháp có chức năng ký số vào thông điệp dữ liệu.

“Phần mềm kiểm tra chữ ký số” là chương trình phần mềm độc lập hoặc một thành phần (module) phần mềm hoặc giải pháp có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên thông điệp dữ liệu ký số.

“Đường dẫn tin tưởng của chứng thư số” là thông tin đường dẫn địa chỉ internet trên chứng thư số cho biết tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp phát ra chứng thư số đó.

“Thiết bị lưu khóa bí mật”: Là thiết bị vật lý chứa chứng thư số và khóa bí mật của thuê bao.

“USB Token”: Là một thiết bị lưu khóa bí mật được sử dụng trực tiếp trên thiết bị dùng để ký số và chỉ cho phép một người ký tại một thời điểm nhất định.

“HSM (Hardware Security Module)”: Là một thiết bị lưu khóa bí mật được kết nối trực tiếp với mạng internet cho phép nhiều người ký cùng lúc cho nhiều giao dịch từ nhiều thiết bị ký số khác nhau.

Điều 2: Hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn chứng thư số

Khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số cho Mắt Bão trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ khi Mắt Bão yêu cầu chuẩn bị, bao gồm:

- Đơn cấp chứng thư số theo mẫu của Bên B được đăng tải trên hệ thống của Bên B (Bên A truy cập vào tài khoản thành viên của Bên B tại địa chỉ http://id.matbao.net/ hoặc https://id.axys.group để tải mẫu Đơn phù hợp).

- Giấy tờ kèm theo:

+ Đối với cá nhân: CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Đối với tổ chức: Quyết định thành lập hoặc quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư; CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.

Điều 3: Mức độ bảo mật

3.1 Mắt Bão cam kết hệ thống phân phối khóa cho Khách hàng đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

3.2 Khách hàng có nghĩa vụ lưu trữ và sử dụng khóa bí mật của mình một cách an toàn, bí mật trong suốt thời gian chứng thư số của mình có hiệu lực và bị tạm dừng.

Điều 4: Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số

4.1 Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó.

4.2 Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do Mắt Bão cấp.

4.3 Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của Khách hàng tại thời điểm ký.

Điều 5: Quy định thu hồi chữ ký số, thu hồi thiết bị lưu khóa bí mật

5.1 Ngoài những quy định của pháp luật hiện hành, Chứng thư số của khách hàng sẽ bị thu hồi theo một trong những trường hợp sau đây:

a) Khi khách hàng yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Mắt Bão xác minh là chính xác;

b) Khi khách hàng là cá nhân đã chết hoặc mất tích theo tuyên bố của tòa án hoặc khách hàng là tổ chức giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện thu hồi chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa khách hàng và Mắt Bão.

5.2 Khi có căn cứ thu hồi chứng thư số, Mắt Bão thu hồi chứng thư số và thông báo ngay cho khách hàng, đồng thời công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc thu hồi.

Điều 6: Quy định về tạm dừng, phục hồi chứng thư số của khách hàng

6.1 Chứng thư số của khách hàng bị tạm dừng trong các trường hợp sau đây:

a) Khi khách hàng yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Mắt Bão xác minh là chính xác;

b) Khi Mắt Bão có căn cứ để khẳng định rằng chứng thư số được cấp không tuân theo các quy định tại các Điều 24 và 25 Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký và điều 14 của quyết định 2140/QĐ-BTC về quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của bộ tài chính; hoặc khi phát hiện ra bất cứ sai sót nào có ảnh hưởng đến quyền lợi của thuê bao và người nhận;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Theo điều kiện tạm dừng chứng thư số đã được quy định trong hợp đồng giữa khách hàng và Mắt Bão.

6.2 Khi có căn cứ tạm dừng chứng thư số, Mắt Bão tiến hành tạm dừng, đồng thời, thông báo ngay cho khách hàng và công bố trên cơ sở dữ liệu về chứng thư số việc tạm dừng, thời gian bắt đầu và kết thúc việc tạm dừng.

6.3 Mắt Bão phải phục hồi chứng thư số khi không còn căn cứ để tạm dừng chứng thư số hoặc thời hạn tạm dừng theo yêu cầu đã hết.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

7.1 Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ - theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tuân thủ pháp luật về giao dịch điện tử và pháp luật chuyên ngành đối với các chuyên ngành được áp dụng chứng thư số, chữ ký số.

7.2 Có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của Mắt Bão và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

7.3 Ít nhất là 30 ngày trước ngày hết hạn của chứng thư số, khách hàng có quyền yêu cầu gia hạn chứng thư số.

7.4 Khi có nhu cầu thay đổi cặp khóa, khách hàng phải có đơn đề nghị thay đổi cặp khóa. Trường hợp thay đổi khóa công khai trên chứng thư số được gia hạn, thuê bao phải có yêu cầu rõ.

7.5 Người ký chữ ký điện tử hoặc người đại diện hợp pháp của người đó là người kiểm soát hệ chương trình ký điện tử và sử dụng thiết bị đó để xác nhận ý chí của mình đối với thông điệp dữ liệu được ký.

7.6 Thông báo bằng văn bản hoặc hình thức tương đương văn bản như email, fax,... cho Mắt Bão ngay khi có sự thay đổi tên, số tài khoản, địa chỉ giao dịch, địa chỉ nhận hóa đơn thanh toán và các thông tin khác liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng. Khách hàng không chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến việc Khách hàng chậm hoặc không thực hiện nghĩa vụ này.

7.7 Khi đã cung cấp chứng thư số cho người khác với mục đích để giao dịch, Khách hàng cam kết với người nhận và Mắt Bão rằng Khách hàng là người nắm giữ hợp pháp khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số và những thông tin trên chứng thư số liên quan đến Khách hàng là đúng sự thật, đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ xuất phát từ chứng thư số đó.

7.8 Cam kết đồng ý công khai thông tin về chữ ký số trên cơ sở dữ liệu về chữ ký số của Mắt Bão theo quy định của pháp luật.

7.9 Không được dùng các công cụ, chương trình hay bất cứ hình thức nào khác làm thay đổi dữ liệu hoặc làm hư hỏng thiết bị lưu khóa bí mật.

7.10 Yêu cầu đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật.

7.11 Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng chữ ký số sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Mắt Bão

8.1 Là tổ chức Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số công cộng theo Nghị Định 130/2018/NĐ-CP.

8.2 Cấp chứng thư số cho khách hàng sau khi khách hàng cung cấp đủ thông tin và hồ sơ theo quy định Nghị Định 130/2018/NĐ-CP; Không được từ chối cấp chứng thư số cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chứng thư số nếu không có lý do chính đáng.

8.3 Đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của khách hàng là liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư số và việc kiểm tra trạng thái chứng thư số của khách hàng là liên tục.

8.4 Đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho thuê bao theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác có liên quan.

8.5 Khi nhận được yêu cầu gia hạn của khách hàng, Mắt Bão có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư số trước khi hết hiệu lực.

8.6 Mắt Bão cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của Mắt Bão. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Mắt Bão sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.

8.7 Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Mắt Bão với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác

8.8 Mắt Bão có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.

8.9 Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, Mắt Bão có quyền tạm ngưng, thu hồi chữ ký số khi có phát sinh sai phạm một trong các trường hợp theo điều 2 hoặc điều 3 của thỏa thuận này của chính sách này hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

8.10 Hướng dẫn cho khách hàng các kiến thức căn bản về chính sách quản lý, hướng dẫn đăng ký, sử dụng và duy trì chứng thư số cho khách hàng và thông báo kịp thời cho khách hàng mỗi khi có thay đổi các chính sách, hướng dẫn này.

8.11 Giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù xảy ra cho khách hàng và người nhận trong trường hợp lỗi được xác định của Mắt Bão.

8.12 Đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho khách hàng theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác có liên quan.

8.13 Tiếp nhận thông tin: Đảm bảo kênh tiếp nhận thông tin từ khách hàng liên quan đến việc sử dụng chứng thư số hoạt động liên tục và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng 24 (hai mươi bốn) giờ trong ngày và 07 (bảy) ngày trong tuần khi khách hàng có yêu cầu tới bộ phận kỹ thuật của Mắt Bão thông qua đường dây nóng của Bên B: 19001830 hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ tại địa chỉ: https://id.matbao.net/ hoặc https://id.axys.group/.

Điều 9: Quy định về thanh toán

9.1 Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại https://www.matbao.net/thong-tin/huong-dan-thanh-toan.html. Mắt Bão không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

9.2 Mắt Bão sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán từ Quý Khách và dịch vụ được kích hoạt thành công. Hóa đơn điện tử được xuất cho chính chủ thể đứng tên sở hữu dịch vụ. Ví dụ:

VD1: Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Công ty Cổ phần XYZ thì Mắt Bão xuất hóa đơn điện tử cho Công ty Cổ phần XYZ, không được xuất hóa đơn cho công ty hoặc cá nhân khác.

VD2: Dịch vụ đăng ký với tên chủ thể là: Ông Nguyễn Văn A (Có thể ông A là Giám đốc, người liên hệ của Công ty Cổ phần XYZ), thì Mắt Bão cũng chỉ xuất hóa đơn điện tử cho Nguyễn Văn A, không xuất hóa đơn cho Công ty Cổ phần XYZ.

Điều 10: Quy định về gia hạn dịch vụ

10.1 Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại Mắt Bão.

10.2 Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi Mắt Bão nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm Mắt Bão nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.

10.3 Mắt Bão không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 11: Hỗ trợ khách hàng

11.1 Mắt Bão không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn. Mắt Bão cũng không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc hoặc khiếu nại cho các vấn đề liên quan đến dịch vụ của bên thứ ba mà bạn đang sử dụng.

11.2 Mắt Bão cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.

11.3 Trước khi gởi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, bạn phải có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của mình, cố gắng tự sửa lỗi, kiểm tra các vấn đề kỹ thuật, chức năng, kiểm tra các kết nối mạng… Mắt Bão chỉ tiếp nhận những yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật thông qua 2 kênh: Đường dây nóng 1900 1830 và qua website: https://id.matbao.net hoặc https://id.axys.group/

11.4 Chúng tôi có áp dụng mã PIN cho phép khách hàng của chúng tôi tự xác thực thông tin khách hàng khi liên hệ đến tổng đài 19001830 để yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi khách hàng sẽ có một mã PIN gồm 4 chữ số. Mã PIN được tạo ra và bạn có thể tự thay đổi được từ trang id.matbao.net hoặc https://id.axys.group/ (xem hướng dẫn lấy mã PIN hỗ trợ kỹ thuật tại đây).

Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi bạn liên hệ đến tổng đài hỗ trợ kỹ thuật 190001830 và đọc đúng mã PIN kèm theo một thông tin khác (có thể là địa chỉ email, mã khách hàng, số điện thoại, tên miền của dịch vụ,...), chúng tôi xem như đủ điều kiện để xác nhận rằng bạn chính là khách hàng dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ. Do đó, bạn cần lưu giữ mã PIN cẩn thận và thường xuyên thay đổi mã PIN nhằm bảo mật.

Điều 12: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

12.1 Trong mọi trường hợp, Mắt Bão không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn

12.2 Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).

12.3 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

12.4 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i)

12.5 Khi phát sinh nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật với các dịch vụ mà bạn đang sử dụng tại Mắt Bão, một số trường hợp đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật Mắt Bão sẽ cần kết nối vào máy tính cá nhân của bạn thông qua phần mềm thứ ba như Ultraviewer hoặc Anydesk.

12.6 Chúng tôi sẽ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến dữ liệu trên máy tính, thiết bị cá nhân của bạn trong quá trình hỗ trợ kỹ thuật. Vì vậy, trước khi chúng tôi kết nối vào máy tính, thiết bị bạn sẽ cần thực hiện các vấn đề sau:

- Lưu lại các tệp tin, ứng dụng, phần mềm,… mà bạn đang thực hiện.

- Ẩn toàn bộ tệp tin, ứng dụng, phần mềm,… không liên quan đến dịch vụ đang dùng tại Mắt Bão mà chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.

Điều 13: Bảo mật thông tin khách hàng

Mắt Bão tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây: https://www.matbao.net/thong-tin/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin.html

Điều 14: Thủ tục khiếu nại

Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại về chất lượng dịch vụ của Mắt Bão, Khách hàng gửi nội dung khiếu nại, yêu cầu cần giải quyết kèm theo các tài liệu, thông tin có liên quan cho chúng tôi qua một trong các hình thức sau:

- Trực tiếp gặp Bộ phận chăm sóc khách hàng tại các văn phòng của Mắt Bão được liệt kê địa chỉ https://www.matbao.net/lien-he.html

- Gửi Đơn đề nghị/khiếu nại đến địa chỉ: 12A đường Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Liên hệ qua số điện thoại: 19001830 hoặc email: complain@matbao.com

Mắt Bão sẽ tiến hành xác minh, kiểm tra nội dung khiếu nại và phản hồi cho Khách hàng về phương án giải quyết trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận được nội dung khiếu nại của Khách hàng.

Trong trường hợp Khách hàng không đồng ý với phương án giải quyết của chúng tôi, Khách hàng có thể thực hiện quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quy định về Khiếu nại dịch vụ, vui lòng xem tại: https://www.matbao.net/thong-tin/tranh-chap-khieu-nai.html

Điều 15: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, Mắt Bão có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của Mắt Bão.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của Mắt Bão đều thuộc về Mắt Bão hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Mắt Bão, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của Mắt Bão.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi Mắt Bão trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng Mắt Bão đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Mắt Bão sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

Ngày cập nhật: 25/02/2023