facebook com

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ chuyển nhượng tên miền (Sedo)

Bạn vui lòng đọc kỹ về Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ chuyển nhượng tên miền (SEDO). Bằng việc chấp thuận sử dụng Dịch vụ SEDO của Mắt Bão, Bạn đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định và/hoặc nằm trong đường liên kết dẫn chiếu tại trang này. Bạn thừa nhận rằng Mắt Bão có thể sửa đổi Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào khi đăng tải các điều khoản sửa đổi trên website của Mắt Bão. Nếu Bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc hoặc phản đối các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận này cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung sau đó, vui lòng không sử dụng Dịch vụ SEDO. Việc Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ SEDO sau khi những thay đổi đối với Thỏa thuận này được đăng tải được coi là Bạn đã đồng ý những điều khoản sửa đổi, bổ sung này.

1. Mô tả Dịch vụ

1.1. Dịch vụ SEDO hỗ trợ Bạn - người sở hữu tên miền hợp pháp được đăng ký tại Mắt Bão - bán (chuyển nhượng) tên miền của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO tại website https://sedo.com/.

1.2. Tất cả nội dung, dữ liệu, chương trình và các yếu tố khác nằm trong website mà tên miền thể hiện (nếu có) sẽ không bao gồm và không thuộc trách nhiệm của Mắt Bão khi Bạn đồng ý ủy quyền cho Mắt Bão chuyển nhượng tên miền của Bạn thông qua Dịch vụ SEDO.

2. Chính sách SEDO

Khi chấp thuận sử dụng Dịch vụ SEDO để chuyển nhượng tên miền, Bạn chấp thuận mọi điều kiện và điều khoản được thể hiện tại các đường dẫn sau đây:

2.1. Thỏa Thuận
Domain Marketplace Agreement
Domain Transfer Service Agreement
Domain Appraisal Terms and Conditions
Featured Listing & Category Showcase Terms and Conditions

2.2. Chính Sách
Privacy Policy
Rights Protection Program
Rules for Sellers
Offensive Domain Policy

3. Quy trình chuyển nhượng

3.1. Khi Bạn có yêu cầu Mắt Bão về việc sử dụng Dịch vụ SEDO, Bạn và Mắt Bão sẽ ký kết Hợp đồng ủy quyền về việc chuyển nhượng tên miền của Bạn.

3.2. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin, tài liệu có liên quan đến tên miền cần chuyển nhượng, Mắt Bão sẽ đăng tải tên miền trên hệ thống của Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO. Mắt Bão sẽ thực hiện các quy trình kỹ thuật và pháp lý còn lại khi tìm được Bên mua qua SEDO, bao gồm cung cấp thông tin cần thiết về tên miền, ký Hợp đồng chuyển nhượng với Bên mua, thay đổi thông tin đăng ký sở hữu với tư cách là Nhà đăng ký…

3.3. Khi nhận được phí chuyển nhượng từ Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO, Mắt Bão sẽ chuyển trả Bạn sau khi đã trừ thù lao ủy quyền theo thời hạn và tỉ lệ quy định tại Hợp đồng ủy quyền.

3.4. Trong quá trình thực hiện Dịch vụ SEDO, Mắt Bão sẽ thông báo cho Bạn khi: (1) Có người đồng ý nhận chuyển nhượng; (2) Đã hoàn tất quá trình chuyển nhượng tên miền và (3) Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO xác nhận thanh toán cho Mắt Bão.

3.5. Xin lưu ý rằng, theo quy định của Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO tại Domain Transfer Service Agreement, một giao dịch tên miền thành công, là căn cứ để SEDO thanh toán, chậm nhất là năm (05) ngày kể từ ngày SEDO yêu cầu xác nhận của Bên mua tên miền, quá thời hạn này mà SEDO không nhận được phản hồi từ Bên mua thì vẫn được xem là giao dịch thành công. Như vậy, thời hạn thanh toán của Mắt Bão theo Hợp đồng ủy quyền sẽ tính kể từ ngày Mắt Bão nhận được khoản thanh toán chuyển nhượng tên miền từ SEDO.

4. Quy định về giải quyết tranh chấp chuyển nhượng tên miền

Những tranh chấp liên quan đến tên miền được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và quy định của ICANN. Theo đó:

4.1. Đối với tên miền quốc tế: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, bao gồm Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi Bạn đăng ký tên miền quốc tế (tham khảo http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm).

Khách hàng cần bảo đảm luôn gửi và duy trì thông tin đăng ký của mình, kể cả thông tin liên hệ (email, điện thoại) luôn được hoàn chỉnh và chính xác để thuận tiện cho việc đăng ký và liên hệ, thông báo khi phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.

Đối với các tên miền thuộc diện GDPR, khi có xảy ra tranh chấp:

Nhà đăng ký vẫn sẽ phải cung cấp đầy đủ thông tin chính xác về chủ thể của tên miền đang bị tranh chấp.

Đơn khiếu nại của bên khiếu nại sẽ không bị từ chối trong trường hợp thông tin tên miền bị tranh chấp bị che và khiếu nại của bên này không nêu được chính xác tên của người bị kiện.

4.2. Đối với tên miền Việt Nam: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các chính sách có liên quan của VNNIC, bao gồm quy định về việc giải quyết tranh chấp tên miền theo điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP và Thông tư 24/2015 BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Bạn cần đảm bảo thông tin đăng ký kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 06/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý theo từng thời điểm.

Mắt Bão sẽ không chịu trách nhiệm về các tranh chấp về tên miền giữa Bạn và Bên mua (nếu có) khi Mắt Bão đã thực hiện Dịch vụ SEDO theo yêu cầu của Bạn.

5. Trách nhiệm của Mắt Bão

5.1. Đại diện thay mặt Bạn thực hiện các quy trình kỹ thuật và pháp lý cần thiết để chuyển nhượng tên miền khi tìm được Bên Mua qua SEDO.

5.2. Bảo mật mọi thông tin mà Mắt Bão biết được liên quan đến việc chuyển nhượng với bên thứ ba bất kỳ, trừ trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu cung cấp.

5.3. Thường xuyên theo dõi quy trình và thông báo cho Bạn về các thông tin liên quan, tiến độ và kết quả thực hiện việc chuyển nhượng.

5.4. Chuyển trả phí chuyển nhượng nhận được từ Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO sau khi đã trừ đi thù lao ủy quyền theo thỏa thuận quy định tại Hợp đồng ủy quyền.

5.5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng ủy quyền ký kết giữa hai Bên.

6. Trách nhiệm của Bạn

6.1. Cam kết tên miền không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị xử lý vi phạm, bị tạm ngưng hoạt động, bị yêu cầu buộc thay đổi thông tin, bị yêu cầu buộc trả lại hoặc bị thu hồi.

6.2. Cam kết khi gửi lệnh yêu cầu cho Mắt Bão, tên miền không đang trong quá trình Bạn tự mình chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện chuyển nhượng.

6.3. Chịu trách nhiệm giải quyết và báo ngay cho Mắt Bão trong trường hợp tên miền bị tranh chấp giữa Bạn và bên thứ ba khi đang thực hiện Dịch vụ SEDO. Trong trường hợp này, quyết định cuối cùng đối với việc tiếp tục thực hiện Dịch vụ SEDO thuộc về Mắt Bão.

6.4. Hợp tác, hỗ trợ Mắt Bão mọi thời điểm trong quá trình thực hiện việc chuyển nhượng tên miền trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO.

6.5. Cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Mắt Bão liên quan đến việc chuyển nhượng tên miền trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tên miền quốc tế SEDO.

6.6. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng ủy quyền ký kết giữa hai Bên.

Ngày cập nhật: 26/2/2021