facebook com

Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ Sao Lưu

Các Điều khoản dịch vụ sao lưu này là thỏa thuận pháp lý giữa Công ty Cổ phần Mắt Bão ('Mắt Bão', 'chúng tôi') và mỗi khách hàng của chúng tôi ('bạn', 'Quý khách', ‘khách hàng’) khi sử dụng dịch vụ sao lưu Website hoặc dịch vụ sao lưu Email (gọi chung là: Dịch vụ sao lưu).

Nếu bạn đăng ký sử dụng Dịch vụ sao lưu của chúng tôi cho các mục đích cá nhân, bạn bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này khi bạn đăng ký. Nếu bạn thay mặt cho Doanh nghiệp hoặc Tổ chức để đăng ký sử dụng, pháp nhân kinh doanh của Doanh nghiệp hoặc Tổ chức (để thuận tiện, chúng tôi cũng sẽ gọi là 'bạn') bị ràng buộc bởi các điều khoản dịch vụ này khi bạn đăng ký.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Dịch vụ này bất kỳ lúc nào, ngoại trừ những trường hợp khẩn cấp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ít nhất 10 ngày làm việc qua email về bất kỳ sửa đổi nào.

1. Dịch vụ sao lưu (Backup) dữ liệu của chúng tôi

1.1 Bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin cá nhân nào khác mà bạn lưu trữ trên không gian lưu trữ Dịch vụ sao lưu của chúng tôi hoàn toàn được thực hiện theo những thao tác/ hành vi của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý về mặt hệ thống, không can thiệp dữ liệu của bạn.

1.2 Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc bất kỳ thông tin khác mà bạn sao lưu, tất cả dữ liệu đều được lưu trữ trên các máy chủ tại trung tâm dữ liệu ở Singapore bằng bất kỳ dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloud Storage) nào do chủ sở hữu dịch vụ là web Amazon, Google Cloud Platform và Microsoft Azure cung cấp. Khi sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng tất cả dữ liệu mà bạn sao lưu sẽ được di chuyển sang các máy chủ tại quốc gia Singapore.

2. Tài khoản và bảo mật

2.1 Bạn phải đồng ý rằng, cả chúng tôi và bạn đều không lưu giữ thông tin mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của dịch vụ sao lưu. Để sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, trước tiên bạn phải đăng nhập vào trang Quản lý dịch vụ (https://id.matbao.net) để đăng nhập tự động vào trang công cụ quản lý và giám sát sao lưu dữ liệu của bạn.

2.2 Bạn có toàn quyền quản lý và giám sát dữ liệu sao lưu của mình thông qua công cụ mà Mắt Bão đã cung cấp cho bạn. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Mắt Bão không can thiệp, quản lý bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ sao lưu. Do đó, Mắt Bão không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tính vẹn toàn dữ liệu hoặc phát sinh lỗi, mất hoặc thiếu dữ liệu mà bạn sao lưu.

2.3 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ việc sử dụng nào mà bạn cho rằng đã/ đang/ có bất kỳ truy cập trái phép vào tài khoản của bạn (do bạn quên thoát ra từ trình duyệt sau khi sử dụng, truy cập vào bằng trình duyệt từ các thiết bị khác mà không thoát ra sau sử dụng, cookie, …).

2.4 Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện mọi biện pháp theo luật và quy định hiện hành để bảo vệ dữ liệu và thông tin khác, bao gồm dữ liệu cá nhân mà bạn đang lưu trữ trên dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi.

3. Thanh Toán

3.1 Bạn phải thanh toán cho chúng tôi để sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, không bao gồm bất kỳ bản dùng thử miễn phí nào.

3.2 Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://www.matbao.net/thong-tin/huong-dan-thanh-toan.html

3.3 Mắt Bão không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

4. Nội dung lưu trữ của người sử dụng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, ảnh, đồ họa, video hoặc các tài liệu khác mà bạn chọn sao lưu bằng dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dịch vụ sao lưu của chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ hoặc xóa mọi dữ liệu đã sao lưu nếu chúng tôi biết bất kỳ nội dung nào có (hoặc có thể) vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ Luật/ Quy định nào khác mà chúng tôi phải tuân theo.

5. Sử dụng dịch vụ và hạn chế

5.1 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, cấp phép phụ, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, sửa đổi, điều chỉnh, phân phối hoặc tạo phái sinh, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng trích xuất bất kỳ mã nguồn nào của bất kỳ dịch vụ sao lưu dữ liệu nào của chúng tôi.

5.2 Bạn đồng ý rằng Internet hoặc các hệ thống, máy chủ và thiết bị mà dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi cung cấp cho bạn đôi khi có thể không hoạt động đầy đủ hoặc một phần vì những yếu tố như: Hư hỏng thiết bị đột xuất, bảo trì (cho dù khẩn cấp, theo lịch hoặc bằng cách khác), nâng cấp phần cứng hoặc phần mềm, sự cố kết nối viễn thông hoặc các yếu tố khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ những vấn đề như vậy xảy ra đối với chúng tôi.

6. Chấm dứt

6.1 Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi sau khi hết thời hạn sử dụng dịch vụ mà không cần có bất kỳ lý do gì và không có bất kỳ hình thức đền bù, mức phạt nào khác.

6.2 Chúng tôi có quyền can thiệp để chấm dứt việc sử dụng dịch vụ sao lưu của bạn và không hoàn lại bất kỳ khoản phí nào cho bạn nếu các trường hợp sau đây xảy ra khi bạn sử dụng dịch vụ sao lưu:

  • Có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ Luật/ Quy định nào khác mà chúng tôi phải tuân theo.
  • Không thanh toán phí đăng ký hoặc phí gia hạn đúng thời hạn.
  • Không tuân thủ bất kỳ các Điều khoản chung và Điều khoản dịch vụ sao lưu này.

7. Trách nhiệm giới hạn

Bạn có toàn quyền quản lý và giám sát dữ liệu sao lưu của mình thông qua công cụ mà Mắt Bão đã cung cấp cho bạn. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng Mắt Bão không can thiệp, quản lý bất kỳ dữ liệu nào của bạn được lưu trữ trên máy chủ dịch vụ sao lưu. Do đó, Mắt Bão không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến tính vẹn toàn dữ liệu hoặc phát sinh lỗi, mất hoặc thiếu dữ liệu mà bạn sao lưu.

Bạn đồng ý rằng không phải chúng tôi hay bất kỳ nhân viên nào của chúng tôi có trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về mất mát dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác, … ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng các thiệt hại như vậy phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng bất kỳ dịch vụ sao lưu dữ liệu nào của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến bất kỳ truy cập trái phép nào vào tài khoản của bạn hoặc thay đổi dữ liệu mà bạn đã sao lưu bằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi.

Bạn thừa nhận rằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi có khả năng xảy ra lỗi, thiếu sót, chậm trễ kỹ thuật, bảo trì phần cứng, nâng cấp phần mềm, không cung cấp dịch vụ hoặc thay thế thông tin của bạn. Trong trường hợp này, bạn đặc biệt đồng ý rằng không buộc chúng tôi chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào.

Chúng tôi không đảm bảo nhanh chóng về mặt thời gian trong quá trình di chuyển dữ liệu để sao lưu do phụ thuộc vào các yếu tố khác như: Đường truyền, kích thước dữ liệu, hiệu suất của các máy chủ…

Chúng tôi không đảm bảo việc loại bỏ những tập tin nhiễm Malware/ Mã độc gây hại trong suốt quá trình sao lưu.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với các trường hợp sao lưu hoặc phục hồi thất bại vì không đảm bảo thao tác không phát sinh những sơ xuất, bất cẩn, dữ liệu bị chép đè, dữ liệu sao lưu đã bị hỏng, lỗi …

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ phát sinh lỗi hoặc mất thông tin, mất dữ liệu sau khi phục hồi hoặc bị chép đè.

Chúng tôi không đảm bảo khắc phục lỗi sau phục hồi, vì việc sao lưu và phục hồi dữ liệu được thực hiện bởi người dùng, chúng tôi không thể can thiệp và không quản lý dữ liệu sao lưu của bạn.

Chúng tôi không đăng nhập vào tài khoản của khách hàng để thực hiện lập lịch, sao lưu, phục hồi dữ liệu hoặc thao tác thiết lập, tuỳ chỉnh cấu hình giúp khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện tất cả những việc này ngay trên công cụ của dịch vụ sao lưu.

Không hỗ trợ di chuyển dữ liệu hoặc tải xuống tập tin nén giúp khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện ngay trên công cụ của dịch vụ sao lưu.

Bạn hiểu và đồng ý rằng, tất cả dữ liệu sao lưu mà bạn đang lưu trữ sẽ bị xoá ngay sau khi dịch vụ hết hạn. Nếu bạn không gia hạn kịp thời, chúng tôi không đảm bảo lưu trữ dữ liệu cho bạn và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bất kỳ vấn đề gì liên quan về mặt pháp lý.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ hành vi lừa đảo, sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ nào, có thể gây ra bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc không quan trọng nào cho bạn, trong phạm vi pháp luật cho phép. Trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ hành động nào như vậy trong bất kỳ trường hợp nào sẽ được giới hạn trong tổng số tiền phí mà chúng tôi nhận được từ bạn trong năm trước đó, trước khi sự cố phát sinh trách nhiệm pháp lý.

8. Bồi thường và bảo hành

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ chúng tôi vô hại, các công ty, nhân viên và nhân viên có liên quan của chúng tôi chống lại bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba có thể phát sinh do bạn sử dụng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi vi phạm Điều khoản dịch vụ này và / hoặc dữ liệu bạn sao lưu bằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi trên cơ sở 'nguyên trạng' và không bảo đảm bất kỳ loại nào thể hiện hay hàm ý bao gồm nhưng không giới hạn bảo hành về khả năng bán hàng, vận hành hoặc bất kỳ việc sử dụng đặc biệt nào, không vi phạm, chính xác thông tin. Hơn nữa, chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn hoặc đảm bảo bất kỳ kết quả nào hoặc bất kỳ lỗi nào sẽ được thực hiện chính xác.

Bạn đảm bảo rằng bất kỳ dữ liệu nào bạn sao lưu bằng dịch vụ sao lưu dữ liệu của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng bạn và bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi khiếu nại hoặc thiệt hại cho bất kỳ người hoặc tài sản nào do bạn sao lưu dữ liệu đó.

9. SLA

9.1 Bảo trì có kế hoạch và bảo trì khẩn cấp

Hệ thống được thiết kế nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động “êm” kể cả khi đang vá lỗi, nâng cấp hay thậm chí mở rộng phần cứng. Do đó, thông thường không cần thiết phải lên lịch bảo trì hạn chế downtime. Trong trường hợp cần thực hiện, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tối thiểu trước 03 ngày trước khi thực hiện, cung cấp thông tin chi tiết và phạm vi ảnh hưởng dịch vụ. Hiếm có trường hợp nào chúng tôi phải bảo trì khẩn cấp, tuy nhiên, nếu cần thực hiện nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động an toàn, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ thông báo đến bạn kịp thời.

9.2 Chính sách hoàn tiền dịch vụ

Mắt Bão cam kết đảm bảo 99.9% thời gian hoạt động bình thường theo một tháng quy định. Trường hợp thời gian hệ thống ngừng hoạt động vượt ngưỡng nêu trên, chúng tôi sẽ hoàn phí dịch vụ trong tháng đó, dựa trên thỏa thuận giữa Hai Bên.

Định nghĩa:

"Backup" là quá trình sao chép dữ liệu KH sang lên hệ thống sao lưu (backup).

"Số Phút Triển Khai" là tổng số phút một đơn vị dữ liệu được sao lưu sang dịch vụ Backup.

"Thất Bại" nghĩa là dịch vụ sao lưu hoặc phục hồi không thành công vì dịch vụ Backup không sẵn sàng.

"Số Phút Khả Dụng Tối Đa" là tổng Số Phút Triển Khai trên tất cả các đơn vị dữ liệu trong một tháng nhất định.

"Đơn Vị Dữ Liệu" là tập hợp các dữ liệu như một khối lượng dữ liệu, tập tin website, cơ sở dữ liệu hoặc email đã lên kế hoạch sao lưu với chúng tôi và được xem là môt Đơn Vị Dữ Liệu trên hệ thống quản trị của chúng tôi.

"Phục Hồi" hoặc “Khôi Phục” là quá trình khôi phục dữ liệu từ hệ thống của chúng tôi cho bạn.

"Downtime" là tổng Số Phút Triển Khai trên tất cả Đơn Vị Dữ Liệu được bạn lên lịch sao lưu tuy nhiên dịch vụ Backup của chúng tôi không thể đáp ứng được. Downtime được tính từ thời điểm hệ thống của chúng tôi không thể đáp ứng dịch vụ Backup đối với một Đơn Vị Dữ Liệu từ lần Thất Bại đầu tiên đến khi có thể thực hiện thành công một Đơn Vị Dữ Liệu khác.

Phần Trăm Thời Gian Hoạt Động Mỗi Tháng được tính theo công thức sau:

Số Phút Khả Dụng Tối Đa – Downtime X 100

Số Phút Khả Dụng Tối Đa

Mắt Bão sẽ hoàn tiền như sau:

Hạn mức Phần Trăm Thời Gian Hoạt Động Mỗi Tháng Hoàn tiền dựa trên phí hàng tháng
1 99.89% – 99.50% 25%
2 99.49% – 99% 50%
3 98.99% – 97.0% 75%
4 96.99 –0% 100%

Thời gian downtime xảy ra ở tháng nào, chúng tôi sẽ bồi hoàn phí dịch vụ của tháng đó.

Trường hợp không hoàn tiền:

  • Bảo trì có kế hoạch và bảo trì khẩn cấp không được tính là downtime.
  • Mắt Bão chỉ hoàn tiền đối với những dịch vụ nào chịu ảnh hưởng.
  • Để được hoàn tiền, bạn cần gửi yêu cầu cho chúng tôi để kiểm tra đối chiếu và xác thực.
  • Không hoàn tiền đối với những trường hợp bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn là: chiến tranh, bạo động, thiên tai, v.v.

10. Điều khoản cuối

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này được phát hiện là không thể thi hành, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và có hiệu lực thi hành đối với ý định của bạn và của chúng tôi.

Ngày cập nhật: 12/06/2018