facebook com
  • Đăng ký tên miền, Domain, Hosting, Server, VPS, Email chuyên nghiệp
  • Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt ▼
    • Tiếng Việt
    • English

Danh sách Port POP3 và SMTP Port của các Email Server phổ biến

09/04/2019

Danh sách Port POP3 & SMTP Port của các Email Server phổ biến dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gửi và nhận email sử dụng trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc các trình quản lý email.

Port email mặc định

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) Non-Encrypted AUTH 25 (or 587)
  Secure (TLS) StartTLS 587
  Secure (SSL) SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) Non-Encrypted AUTH 110
  Secure (SSL) SSL 995

 

Port email Google Mail - Gmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.gmail.com SSL 465
  smtp.gmail.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.gmail.com SSL 995
  Please make sure, that POP3 access is enabled in the account settings. Login to your account and enable POP3.

Xem thêm: Cấu hình sử dụng dịch vụ Email khi bạn đang ở nước ngoài

Port email Outlook.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo Mail Plus

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) plus.smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) plus.pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.co.uk SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.co.uk SSL 995

 

Port email Yahoo Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com SSL 995

 

Port email Yahoo AU/NZ

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.yahoo.com.au SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.mail.yahoo.com.au SSL 995

 

Port email O2

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.ie   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.ie   110

 

Port email O2.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.o2.co.uk   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.o2.co.uk   110

 

Port email AT&T

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.att.yahoo.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.att.yahoo.com SSL 995

 

Port email NTL @ntlworld.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.ntlworld.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop.ntlworld.com SSL 995

 

Port email BT Connect

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) pop3.btconnect.com   25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btconnect.com   110

 

Port email BT Openworld

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btopenworld.com   25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btopenworld.com   110

 

Port email BT Internet

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.btinternet.com   25
POP3 Server (Incoming Messages) mail.btinternet.com   110

 

Port email Orange

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.net   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.net   110

 

Port email Orange.uk

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.orange.co.uk   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.orange.co.uk   110

 

Port email Wanadoo UK

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.wanadoo.co.uk   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.wanadoo.co.uk   110

 

Port email Hotmail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.live.com SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) pop3.live.com SSL 995

 

Port email O2 Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) mail.o2online.de   25
POP3 Server (Incoming Messages) pop.o2online.de   110

 

Port email T-Online Deutschland

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) securesmtp.t-online.de StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) securepop.t-online.de SSL 995

 

Port email 1&1 (1and1)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.1and1.com StartTLS 587
POP3 Server (Incoming Messages) pop.1and1.com SSL 995

 

Port email Verizon

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.verizon.net SSL 465
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.verizon.net SSL 995

 

Port email Verizon (Yahoo hosted)

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) outgoing.yahoo.verizon.net   587
POP3 Server (Incoming Messages) incoming.yahoo.verizon.net   110

 

Port email Zoho Mail

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.zoho.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.zoho.com SSL 995

 

Port email Mail.com

Server: Authentication: Port:
SMTP Server (Outgoing Messages) smtp.mail.com SSL 465
IMAP Server (Incoming Messages) pop.mail.com SSL 995

 

Port email Mắt Bão / Email 365

Server:
SMTP Server (Outgoing Messages) Hotline 1900 1830
POP3 Server (Incoming Messages) Hotline 1900 1830

Xem thêm:

Bài Hay Đừng Ngại Like Ngay!
9039 lượt xem